Misija, vizija

Vizija  

Patraukli, atvira, kūrybinga, atsakinga, moderni, sėkmingai ir veiksmingai dirbanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas įstaiga.  

Misija  

Švietimo įstaiga, 

– teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagal pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, 

– ugdanti dorinę, socialinę, tautinę ir pilietinę brandą, 

– tenkinanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, 

– padedanti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį ir technologinį raštingumą, papildomų kompetencijų, tobulinti kvalifikaciją, 

– besimokanti, sudaranti galimybes ir sąlygas asmeniui tobulėti mokantis visą gyvenimą. 

Vertybės:

DORA – atjauta, supratimas, draugystė, pagarba.

DARNA – atvirumas, tvarka,tiesa, sveikata.

DARBAS – tobulėjimas, pažanga, patirtis, meistriškumas.