Švietimo pagalbos specialistai

Psichologė Ramunė Ūsė

Tel.  8 676 31 009, El. paštas: ramune.use@gmail.com , 137 kab. Atvirojoje jaunimo erdvėje

Darbo laikas:

Pirmadienis – 8.30 – 11.30

Trečiadienis – 8.30 – 11.30                     

Penktadienis  – 8.30 – 11.30

Kada kreiptis į psichologę?         

 • Jei turite bendravimo, santykių problemų su bendraamžiais, mokytojais, tėvais ar kitais Jums reikšmingais asmenimis.
 • Jei jaučiatės vieniši, neišgirsti, nesuprasti.
 • Jei kamuoja nerimas, įtampa, stresas, baimė ar kitos emocijos.
 • Jei patiriate mokymosi sunkumų.
 • Jei norite geriau pažinti save, savo temperamentą, charakterio savybes.
 • Jei sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

Iš pokalbio su psichologu galite tikėtis:         

 • ,,žvilgsnio iš šalies“ į susidariusią situaciją;
 • konfidencialumo – psichologė be Jūsų sutikimo kitiems žmonėms neatskleis to, kas kalbėta su Jumis;
 • supratimo bei pagarbos Jums, kaip žmogui, ieškančiam išeičių iš susidariusių sunkumų;
 • laisvės keistis, aptarti įvairius galimus problemos sprendimus;
 • atsakomybės už savo sprendimus.

Taip pat psichologinės pagalbos galite ieškoti 

Pagalbos linijos – https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/

Socialinė pedagogė Jolanta Pupkevičienė

Tel. 8 (347) 31 438, 8 652 43 240

El. p. jolantapup@gmail.com, 302 kab.

Darbo laikas:

Pirmadienis – 8.00 – 14.30

Antradienis – 8.00 – 14.30

Trečiadienis – 8.00 – 14.30

Ketvirtadienis – 8.00 – 14.30

Penktadienis – 8.00 – 11.00

Socialinė pedagogė

 • Padeda mokiniams siekti pozityvios savo asmenybės raidos (siekti save suvokti ir pažinti, gebėti priimti svarbius ir svarius gyvenimo sprendimus).
 • Skatinta mokymosi motyvacijos ir pažinimo interesų raidą, savivoką ir savirealizaciją.
 • Teikia pagalbą  mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Organizuoja kompensuojamą mokinių maitinimą.
 • Informuoja tėvus apie galimybę gauti socialinę paramą.
 • Organizuoja ir koordinuoja edukacines – prevencines, resocializacijos veiklas.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtoja, kuratore, kitais pedagogais, specialistais, Centro Administracija, sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ugdo  mokinių socialinius įgūdžius.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Specialioji pedagogė Jolita Kšenavičienė

Tel. 8 612 62 544

El. p. jolita.ksenaviciene@gmail.com, 303 kab.

Darbo laikas:

Trečiadienis – 7.30 – 16.00

Specialioji pedagogė

 • Realizuoja specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniui teikimą, nustato pagalbos ir paslaugų reikmes, siekia sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui optimalias ugdymosi sąlygas, bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
 • Sudaro specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui optimalias sąlygas ugdytis, atsižvelgiant į jo gebėjimus, ugdymosi galimybes, ir mokymosi ypatumus.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.
 • Tobulina specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vaikų identifikavimą, visapusišką jų poreikių tenkinimą.
 • Teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant programas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.
 • Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: klasių vadovais, dalykų mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, analizuojant mokinių mokymosi pasiekimus, sunkumus.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Jolanta Pupkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė

Tel. 8 (347) 31 438, 8 652 43 240. El. p. jolantapup@gmail.com


Sekretorė – Inta Karbočienė, geografijos mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Tel. 8 674 42 535. El. p. karbinta@gmail.com

Nariai:

Audronė Valienė, Suaugusiųjų ir Jaunimo skyriaus vedėja

Tel. 8 686 68 293. El. p. audrawal@gmail.com

Jolanta Jakienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja, klasių auklėtoja

Tel. 8 646 43 119. El. p. Jolanta456@gmail.com

Jolita Kšenavičienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Tel. 8 612 62 544. El. p. jolita.ksenaviciene@gmail.com

Ramunė Ūsė, psichologė.

Tel. Tel.  8 676 31 009. El. paštas: ramune.use@gmail.com

Centro vaiko gerovės komisijos paskirtis -organizuoti ir koordinuoti prevencinį ir krizių valdymo priemonių organizavimo darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo/si poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymo/si poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus,  atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes.

Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka.

Vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių.

Bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba.

Nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių.

Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai organizuojami trečiadieniais, 15.00 val., kas antrą mėnesį.