Priėmimas (Neformaliojo vaikų švietimo skyrius)

Į Neformaliojo vaikų švietimo skyrių  Centro direktoriaus įsakymu priimami pageidaujantys mokytis visų rajono ugdymo įstaigų vaikai ir jaunuoliai.

1.Pateikiami dokumentai:

1.1. Nustatytos formos prašymas.

1.2. Mokymo sutartis, kurioje nurodytos visos ugdymo organizavimo  ir dokumentų tvarkymo sąlygos.

1.3. Tėvai (globėjai) pildo dokumentus, jei jų vaikas neturi 14 m.

1.4. Jaunuolis, turintis 14 m. ir daugiau, gali  pats pildyti dokumentus esant tėvų sutikimui.

2. Kitos priėmimo mokytis galimybės:

2.1. Mokiniai gali būti priimami mokytis ir mokslo metų eigoje esant laisvų vietų.

2.2. Mokiniams, atvykusiems mokytis vėliau nei mokslo metų pradžioje, sudaromos visos galimybės įgyti naujų žinių, praktinių gebėjimų, ugdytis saviraišką, sėkmingai integruotis į neformaliojo ugdymo procesą  ir aktyviai dalyvauti organizuotame nepamokiniame, edukaciniame laisvalaikyje.