Kiti projektai

2021 m.

1. „JAUNIMAS RENKASI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projektu siekiama skatinti jaunimą atrasti ir rinktis saugias laisvalaikio erdves, formuojant tvaraus gyvenimo stilių, atskleidžiant pilietinį ir kūrybinį potencialą, palaikant atvirus, bendradarbiavimu grįstus santykius ir integracinį požiūrį.

Veikla/rezultatai:

 • Propaguoti jaunimo tvaraus gyvenimo stilių ir aplinką tausojantį vartojimą, įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą – savo laisvalaikio erdvių kūrimą, sudaryti tinkamas sąlygas aktyviam kūrybiškumui veiksmo dienų metu.
 • Konsultuoti probleminiais klausimais ir organizuoti bendrus renginius kartu su atskirtį patiriančių grupių jaunimu, dalintis patirtimi su kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis darbo kokybės, planavimo ir veiklos klausimais.

2. „MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projektu siekiama atskleisti suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovę Kėdainių rajone.

Veikla/rezultatai:

 • Išleistas leidinys apie sėkmingiausiai įgyvendinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas/iniciatyvas, suorganizuota praktinė suaugusiųjų švietimo programų vykdytojų konferencija „Suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovė“.
 • Koordinuojamas suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai Kėdainiuose, atlikta suaugusių asmenų apklausa, tirianti neformaliojo suaugusiųjų švietimo Kėdainiuose poreikius.

3. „MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ IŠŠŪKIS NEFORMALIAJAM SUAUGUSIŲJŲ UGDYMUI“ /tęstinis/Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Nordplus Adult, 2019.

Projektu siekiama susipažinti su IT taikymo būdais neformaliajame suaugusiųjų švietime Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto partneris – LV-NGO Ritineitis, Adult Non-formal Education Centre „Azote“.

Veikla/rezultatai:

Partnerių institucijų ugdytiniai (20) turės galimybę apsilankyti kitoje institucijoje, stebėti ugdomąjį procesą, pasisemti gerosios patirties ir įgyti įgūdžių, savarankiškai taikyti naujus gebėjimus ir tinkamai reaguoti į naujųjų medijų keliamus iššūkius socialinėje aplinkoje.

4. „EKOLOGINIAI PATARIMAI IŠ TARPTAUTINIO PAVELDO“. Projekto koordinatorius: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Nordplus Adult, 2021.

Projektu siekiama skatinti besimokančiuosius kuo daugiau domėtis ekologija ir tvaria gyvensena ir semtis patirties iš senjorų, taip pat muziejų.

Projekto partneriai: SE-B-Creative Association (SE-BB), LV-Bauska museum (LV).

Veikla/rezultatai:

Projekto dalyviai organizuoja renginius, tyrinėjant ir lyginant Šiaurės/Baltijos šalių ekologines idėjas: vyresnioji karta pristato senąsias tradicijas, jaunesni asmenys pateikia šių  dienų tvaraus gyvenimo būdo, nekenkiant gamtai, iniciatyvas, prisideda renkant senolių išmintį leidiniui. Sukurtas įrankių/metodų rinkinys mokytojams ir leidinys apie senjorų ekologinę patirtį/išmintį bus naudojamas integruotose pamokose ar edukacinėje veikloje muziejuose. Tokiu būdu lavinami projekto dalyvių profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

2020 m.

1. „BENDRAVIMO SPALVOS“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projektu siekiama plėtoti atvirą darbą su jaunimu, suteikiant prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinant jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Veikla/rezultatai:

 • Ugdomi jaunuolių socialiniai įgūdžiai, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, organizuojamos jaunimo savanorystės ir lyderystės skatinimo veiklos.
 • Plėtojamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vykdoma informacijos sklaida bendruomenėje.

2. „SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ ĮVAIROVĖ“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projektu siekiama atskleisti suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovę Kėdainių rajone suaugusiųjų švietimo savaitės metu.

Veikla/rezultatai:

 • Suorganizuotas Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo Kėdainių rajone renginys, kiti renginiai suaugusiesiems, pristatant sėkmingiausius nuotolinio ugdymo metodus.
 • Vykdoma rezultatų sklaidą bendruomenėje.

3. „MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ IŠŠŪKIS NEFORMALIAJAM SUAUGUSIŲJŲ UGDYMUI“ /tęstinis/. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Nordplus Adult, 2019.

Projektu siekiama susipažinti su IT taikymo būdais neformaliajame suaugusiųjų švietime Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto partneris – LV-NGO Ritineitis, Adult Non-formal Education Centre „Azote“.

Veikla/rezultatai:

Partnerių institucijų ugdytiniai (20) turės galimybę apsilankyti kitoje institucijoje, stebėti ugdomąjį procesą, pasisemti gerosios patirties ir įgyti įgūdžių, savarankiškai taikyti naujus gebėjimus ir tinkamai reaguoti į naujųjų medijų keliamus iššūkius socialinėje aplinkoje.

2019 m.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

1. „MES GALIME DAUGIAU“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektu siekiama didinti atviro darbo su jaunimu kokybę Atvirojoje jaunimo erdvėje, sudarant sąlygas jaunimui dalyvauti poreikius atitinkančioje veikloje ir galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Veikla/rezultatai:

 • Patrauklesnių sąlygų jaunų žmonių, ypač patiriančių atskirtį savo socialinėje aplinkoje, saugiam, įvairiapusiškam laisvalaikio praleidimui ir socialinių įgūdžių ugdymui(si) sudarymas, individualios ir grupinės konsultacijos.
 • Besimokančios AJE komandos kūrimas, kompetencijų didinimas, bendradarbiavimas, patirties sklaida.

2. „ŽALIA ŠVIESA INICIATYVAI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projektu siekiama plėtoti Atvirosios jaunimo erdvės veiklą jaunimo iniciatyvų ir partnerystės pagrindu.

Veikla/rezultatai:

 • Skatinama jaunimo iniciatyva, dalyviai įgis idėjos iškėlimo, pristatymo ir įgyvendinimo įgūdžių, bus vykdomas ugdymas karjerai.
 • Didinama tikslinės grupės jaunimo saviraiška per sportinę veiklą, diegiami prevencijos principai, sudaromos galimybės emocinei iškrovai, ugdomi sveikos gyvensenos, socialiniai įgūdžiai, sudarytos galimybės jaunimo grupių socialinei integracijai.

3. „IŠLAISVINTA INICIATYVA – ERDVĖ PILIETIŠKUMUI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba.

Projektu siekiama įgalinti jaunimą aktyviai veikti savo aplinkoje, naudojantis tarptautine patirtimi kaip pagrindiniu jaunimo motyvacijos veiksniu.

Veikla/rezultatai:

 • 24 projekto dalyviai ir vadovai susitiks 6 dienų vizito metu Kijeve ir sieks įrodyti, kad jauni žmonės gali ir turi būti aktyvūs kurdami savo ir aplinkinių gyvenimus.

4. „MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ IŠŠŪKIS NEFORMALIAJAM SUAUGUSIŲJŲ UGDYMUI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Nordplus Adult, 2019.

Projektu siekiama susipažinti su IT taikymo būdais neformaliajame suaugusiųjų švietime Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto partneris – LV-NGO Ritineitis, Adult Non-formal Education Centre „Azote“.

Veikla/rezultatai:

Partnerių institucijų ugdytiniai (20) turės galimybę apsilankyti kitoje institucijoje, stebėti ugdomąjį procesą, pasisemti gerosios patirties ir įgyti įgūdžių, savarankiškai taikyti naujus gebėjimus ir tinkamai reaguoti į naujųjų medijų keliamus iššūkius socialinėje aplinkoje.


JAUNIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

1. „PENKIOS DIENOS UŽ MOKYKLOS SIENOS“. Projekto vadovas: Jolanta Pupkevičienė. Finansavimas – Kėdainių raj. savivaldybė.

Projektu siekiama užimti dalyvius turininga, sveikatingumą skatinančia veikla, tenkinant jų  pažinimo, saviraiškos bei bendravimo poreikius.

Veikla/rezultatai:

 • Mokiniai dalyvavo edukacinėje, pažintinėje, sportinėje, sveikatingumo, prevencinėje veikloje, turiningai leido laisvalaikį.
 • Ugdomos dalyvių pažintinės, sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, bendravimo, bendradarbiavimo, saviugdos, socialinės – emocinės kompetencijos, socialiniai įgūdžiai.

2018 m.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. „ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMUI IR SMURTO/PATYČIŲ PREVENCIJAI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė. Tęstinis projektas.
Projekto tikslas – stiprinti jaunimo psichikos sveikatą, skatinant su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių bei elgesio formavimąsi.

Veikla/rezultatai:

 • Organizuoti psichikos sveikatos stiprinimo ir smurto prevencijos, prasmingo užimtumo, streso valdymo technikų užsiėmimai tuo laiku, kai ugdymo įstaigose veikla nebevyksta.
 • Organizuoti susitikimai su organizuotomis jaunimo grupėmis (bendradarbiavimo ir komandos formavimo užsiėmimai) ir susitikimai su specialistais, atsižvelgiant į AJE dalyvių poreikius.
 • Vykdyta rezultatų sklaida, parengta informacija internetui.

2. „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ PATIRTIES SKLAIDA“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba pagal Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.
Projekto tikslas – dalintis patirtimi ir vykdyti rezultatų sklaidą, organizuojant ir koordinuojant Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius Kėdainių rajone.

Veikla/rezultatai:

 • Meninės kūrybinės dirbtuvės.
 • Edukaciniai užsiėmimai.

KĖDAINIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. „SENJORŲ PSICHINĖS IR FIZINĖS SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO PRAKTIKUMAS“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė. Tęstinis projektas.
Projekto tikslas– sudaryti galimybes stiprinti brandaus amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir fizinį pajėgumą.

Veikla/rezultatai:

 • Tikslinės grupės fizinio aktyvumo didinimas (žinių pateikimas, pratybos) – fizinio aktyvumo mokymai. Sveikatos mokymo/ugdymo užsiėmimai aktualiomis temomis (ligų prevencija ir sveikatos stiprinimas).
 • Gerosios patirties ir rezultatų sklaida (informacija žiniasklaidai, internetui).

2. „KARTŲ MOKYMASIS KARTU“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba pagal Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.
Projekto tikslas – tobulinti brandaus amžiausžmonių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinant konstruktyvų dialogą tarp kartų.

Veikla/rezultatai:

 • Komandinio darbo praktikumas – stovykla „Duok ranką“.
 • Kūrybinės dirbtuvės. Darbų pristatymas.