Ugdymo organizavimas jaunimo klasėse

1. Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga:

KlasėsUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė
  9–10 klasės  2021-09-01  2022-06-23  185 ugdymo dienos

2. Jaunimo skyrius dirba:

– kiekvieną dieną;

3. Vykdant pagrindinio ugdymo programą, Jaunimo skyrius dirba pusmečiais:

I pusmetis:   2021-09-01 – 2022-01-21
II pusmetis:  2022-01-24 – 2022-06-23

4. Mokinių atostogų trukmė:

AtostogosPrasidedaBaigiasiPamokos prasideda
Rudens atostogos2021-11-032021-11-092021-11-10
Žiemos (Kalėdų)2021-12-272022-01-072022-01-10
Žiemos2022-02-142022-02-182022-02-21
Pavasario (Velykų)2022-04-192022-04-222022-04-25

5. Pamokų laikas:

1 pamoka8.30 – 9.15
2 pamoka9.25 – 10.10
3 pamoka10.20 – 11.05
4 pamoka11.25 – 12.20
5 pamoka12.30 – 13.15
6 pamoka13.25 – 14.10
7 pamoka14.15 – 15.00

6. Centro veikla esant ekstremalioms situacijoms:

6.1. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai Jaunimo skyriaus mokiniai į Centrą gali neiti. Ugdymo procesas, atvykusiems į Centrą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į Centrą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Centro internetinėje svetainėje ir / ar elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

6.2. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, dėl ugdymo proceso koregavimo sprendimą priima Centro vadovas. Apie priimtus sprendimus Centro vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.